Преподавателски екип

В училището преподават 27 педагогически специалисти. Те провеждат учебния процес с висок професионализъм осъществяват на практика философията на училищната програма  в трите й насоки:
      1.Ученикът е център на образователния процес;
      2.Право на избор и поемане на отговорност;
      3.Партньорство с родителите. 

Длъжност

Име

Директор

Вероника  Христова

Зам. директор

Вера  Колева

Педагогически съветник

Училищен психолог

Ресърсен учител

Логопед

Помощник на учителя

Светлана Радева

Силвия Арангелова

Даниела Младенова

Десислава Миткова

Мария  Коруданова

Учител-ПГ 5г.

Учител -ПГ-6г.

Стефка Церовска

Александрина Балабанова

Учител-

първи  ,,а" клас

Татяна Гьошева

Учител-

първи  ,,б" клас

Венцислава Крайчева

Учител-

втори ,,а" клас

Учител -                                      

втори ,,б" клас

Красимира Илова

 

 

Анелия Попова

 

Учител-

трети ,,а" клас

Учител-                                                         

трети ,,б" клас

Валентина Чокурова

Даниела Докторова

Учител-

четвърти  ,,а" клас

Учител-                                                                                                 

четвърти  ,,б" клас

Виолета Митева

Мариана Терзийска

Учители по Български език и литература

V-VI клас

VII клас

Елка  Паунова

Ирена Гелева

Учители по  Английски език

II,  V ,VI,VII клас

     III ,IV клас

Иван Генинпанев

Дончо Бучков

Учители  по Математика

V ,VI клас

VII клас

Учител  по Компютъртъно моделиране   

III ,IV клас   

Учител по Компютърно моделиране и информационни технологии

V ,VI клас           

Учител по   Информационни технологии

 

VII клас 

Станислава Гергова

Дончо Бучков

Владислав Василев

Владислав Василев

Владислав Василев

Учител по    История и цивилизация

V ,VI,VII клас

Учители по География и икономика

V, VII клас

VI клас 

Учител по   Физика и астрономия

VII клас

Ирена Гелева

Дончо Бучков

Ирена Гелева

Лилия Попова

Учител по Биология и здравно образование

VII клас

Учител по  Човекът и природата

III, V ,VI клас

Учител по Химия и опазване на околната среда

VII клас

Лилия Попова

Лилия Попова

Лилия Попова

Учител  по Изобразително изкуство

V ,VI,VII клас

Учител  по Музика

V ,VI,VII клас

Учители по Технологии и предприемачество

IV клас 

 

V  клас

VI,VII клас

Габриела Йорданова

Габриела Йорданова

Иван Генинпанев

Габриела Йорданова

Лилия Попова

Учител  по Физическо възпитание и спорт

V ,VI,VII клас

 

Антоанета  Керезова

 

Учител по Хореография

V ,VI,VII клас

 Владислав Василев

Учител - ГЦО/ сборна/  V ,VI ,VII клас

Паун Паунов