Преподавателски екип

В училището преподават 29 педагогически специалисти. Те провеждат учебния процес с висок професионализъм осъществяват на практика философията на училищната програма  в трите й насоки:
      1.Ученикът е център на образователния процес;
      2.Право на избор и поемане на отговорност;
      3.Партньорство с родителите. 

Длъжност

Име

Директор

Вероника  Христова

Зам. директор

Вера  Колева

Педагогически съветник

Училищен психолог

Помощник на учителя

Светлана Радева

Силвия Арангелова

Мария  Коруданова

Учител-ПГ 5г.

Учител -ПГ-6г.

Николинка Стоянова

Александрина Балабанова

Учител-

първи  ,,а" клас

Красимира Илова

Учител-

първи  ,,б" клас

Стефка Церовска

Учител-

втори ,,а" клас

Учител -                                      

втори ,,б" клас

Валентина Чокурова

 

 

Даниела Докторова

 

Учител-

трети ,,а" клас

Учител-                                                         

трети ,,б" клас

Виолета Митева

Мариана Терзийска

Учител-

четвърти  ,,а" клас

Учител-                                                                                                 

четвърти  ,,б" клас

Татяна Гьошева

Венцислава Крайчева

Учител-

Български език и литература,Технологии и предприемачество

Учител-

Български език и литература, Химия и опазване на околната среда

Елка  Паунова

Паун Паунов

Учители по -

Английски език II  III IV V 

                         VI

                         VII

Иван Генинпанев

Мария Коруданова

Лилия Попова

Учител-

Математика

Дончо Бучков

Учител-

История и цивилизация

География и икономика

Физика и астрономия

Ирена Гелева

Учители -

Биология и здравно образование, Човекът и природата

Лилия Попова

Учител-

Изобразително изкуство

Музика

Габриела Йорданова

Учител-

Физическо възпитание и спорт

 

Антоанета  Керезова

 

Учител-

Компютърно моделирани и информационни технологии , Хореография

 Владислав Василев

Учител - ГЦО I-IVклас

Станислава Гергова

 Ресурсни учители:                                                                                                                 Даниела Младенова

                                                                                                                                               Жанета Думова

Логопед                                                                                                                                  Десислава Миткова