НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

     Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

    В ОУ,,Димчо Дебелянов",гр. Ихтиман сме одобрени и работим по:

     1.Модул „Изкуства“ - групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално са сформирани две групи:

    I групa

    В направление „Музикално изкуство“ е сформирана група от 8 ученика от среден курс в категория „Вокални групи“.

   II групa

   В направление „Танцово изкуство“ е сформирана група от 8 ученика от начален курс в категория „Народни танци“.

     2.Модул  „СПОРТ” - отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол се сформира един отбор по баскетбол с 12 ученика от среден курс.

    Повече информация за програмата на: https://web.mon.bg/bg/101131

 

            Основните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман   са осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

През учебната 2021/2022 година  ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман продължава да работи по проекта като  се сформираха четири групи по български език и литература  в начален курс, една група по български език и литература и  една група по математика в среден курс .

Училището работи по Национална програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда"

                                         Модул ,,Библиотеките като образователна среда"

Целта на програмата е училището да разполага с обучителен кът, който да даде възможност на учениците от първи до седми клас да се пренесат във виртуалния свят на електронната книга.Повишаване на грамотността и подпомагане на учебния процес.Създаване на интерес и любов към книгите и изграждане на трайни навици за четене.Повишаване на дигиталните умения и компетентности .

Дейност 1 ,,Уилищни библиотеки като образователна среда"

Създаване на кът за четене и провеждане на различни инициативи в него.

Дейност 2 ,,Обществените библиотеки като образователна среда"

Партньор Библиотеката към НЧ,,Слънце  1879", гр. Ихтиман.

Провеждане на часове и тематични срещи в библиотеката.

 

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (наричан оттук нататък „Проекта”). Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: - Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; - Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; - Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. Основните дейности по проекта са: Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи; Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда; Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда; Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.); www.eufunds.bg

В училището се провеждат обучения   по Дейности 2,3,4 и  5.

Страница на проекта react.mon.bg

 Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.Период на изпълнение: 14.12.2020 г.– 14.06.2023 г.Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Обща стойност на проекта: 415 084, 50 лева.Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство с:ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. ИхтиманСУ „Христо Ботев“, гр. ИхтиманДГ „Здравец“, гр. ИхтиманПГ по „Икономика и мениджмънт“, гр. ПазарджикПГ по Механоелектротехника, гр. ПазарджикОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. КаблешковоOУ „Христо Ботев“, с. БатаСУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. КарнобатСУ„Н. Вапцаров“, гр. АйтосДГ „Българче”, гр. ВрацаДГ „Осми март“, гр. ПървомайДГ „Пролет”, СанданскиДГ “Здравец“ СанданскиОУ „Св. Климент Охридски“, с. Проф. ИширковоПЗГ „Добруджа”, гр. СилистраПГСС, с. СитовоПГПТ “Евлоги Георгиев”, гр. СилистраОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. СилистраОбща цел: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“.Специфичните цели:1) подобряване на условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система;2) повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда”;3) подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.Целеви групи:Педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда – 578 лицаОбразователни медиатори – 30 лицаПроектни дейности: В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат разработени нови/ актуализирани съществуващи стратегически и планови документи на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда. Ще бъдат проведени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини, както и на образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.Очаквани резултати:Направено проучване и изготвени Доклади за идентифицираните нужди за всички партньори – 18 бр.;Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи- до 2 броя за всеки партньор;Изготвен анализ на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.Проведени по две обучения с присъждане на квалификационни кредити за 578 педагогически специалисти.Проведени по две обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на кредити за 608 лица( вкл.30 медиатори).

 

 1.     

  През 2020/2021 учебна година проектна дейност се извършва по:

  Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

   Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

  1. Платформа на проекта –  https://oud.mon.bg/
 2. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до
 3.       14.10.2022 г..Проектът  стартира през м. декември 2019 г. с дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)“. 
 1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман   е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

           През учебната 2020/2021 година ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман            продължава да работи по проекта като се сформираха тригрупи по български език и литература , една група по Английски език и две групи по математика .

 

 1. Национална програма за ,,Занимания по интереси“.

В училището има сформирани девет групи, в областите:математика, информатика,екология,технологии,спорт и музика. Включени са 133 ученици от първи до седми клас.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ , реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

    За учебната 2020/2021г. по проекта са планирани 50 педагогически ситуации, които да се проведат през учебно време за периода от 05.11.2020г. до 31.05.2021г. вкл.В проекта са включени общо 16 деца от ПГ.  8 деца от ПГ - 5г. с ръководител Венцислава Крайчева и 8 деца от ПГ – 6г. с ръководител Александрина Балабанова.Основната дейност по проекта е допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

 

       Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail: coiduem@mon.bg 

Един свят-общи мечти

Конкурсна процедура 33.19-2020 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. БС33.19-2-009/30.09.2020 г.

 Срок на изпълнение от 01.10. 2020 до 31.10.2021

Ученици 60 от 5ти до 7ми клас и 37 родители.В училището има сформирани осем групи, в следните тематични области:

 арт терапия, традиции и обичаи на етносите ,виртуална или реална разходка из забележителностите на България,с музика и танци в сърцето, спорт и здраве, пътят към бъдещата ми професия, моят избор е училището, а не брака, училище за родители.

Проекти и програми реализирани през минали учебни години:

1. "Коменски"
От 2006г. до 2009 г. учениците и преподавателите от ОУ”Д.Дебелянов” работиха по международен проект”Музика без граници” -по програма Коменски с партньори от Германия, Португалия и Литва. Английският език и музиката, като средства за общуване и сближаване бяха в центъра на проекта- с тяхна помощ учениците от училището участваха в работни срещи и концерти в гр. Силвареш- Португалия , гр.Скуодас- Литва и гр.Еркрат - Германия.През април 2009 г.беше финалната среща -концерт в гр.Ихтиман.
http://musicwithoutborder.wordpress.com/

2.„ Бъдеще за нашата планета Земя” – екопътека до Траянова врата

3.„ Ритуализация на училищния живот”-25 години ОУ “ Димчо Дебелянов”.

4. „Подкрепа за интегриране и социализация на ромската общност в приемните училища в град Ихтиман” „ Всички сме еднакви -всички сме различни”

5. Проект „ Нов шанс за успех”BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"

6. Проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

7. Проект BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти”

8. ПРОЕКТ:BG051P0001-3.I.06,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

9.Програма: ,,Намаляване отпадането на ученици от ромски произход от училище“
По програмата работим от десет  години съвместно с ЦМЕДТ ,,Амалипе“ гр. Велико Търново.Реализирането и  е от голямо значение за поддържането на вече създадени междуетнически контакти и тяхното постепенно разширяване. Тя   спомага и за включването на учениците  и успешното им участие в други специализирани програми за етническа интеграция на деца от малцинствата.
Имаме дългосрочна визия и политика по програмата, разполагаме с квалифициран и надежден екип.
В училището е въведен  СИП ,,Фолклор на етносите в България- ромски фолклор“.
Ежегодно наши ученици гостуват в различни държавни институции и посолства  
на европейски държави по случай ,,Банго Васил“-Ромската нова година,където представят песни, танци и притчи свързани с бита и културата на ромския етнос.
Всяка година вземаме участие и във фестивала ,,Отворено сърце“в гр. Велико Търново, организиран от ЦМЕДТ ,,Амалипе“. Наши ученици спечелиха престижни награди и в конкурсите за есе,провеждани по време на фестивала.

10.Проект  ,,Светът пред прага ни“
Нашето училище работи съвместно със Сдружение  АРГИ по проект,,Светът пред прага ни“ от две години.Целта ни е  да подобрим информираността  и да променим отношението на децата относно темите за  развитие, чрез реализирането на дейности с интерактивни средства и иновативни методи в подкрепа на устойчив начин на живот.Глобалните теми по които работим   са :,,Различни и еднакви“,,,Изследване на света“,,,Справедливост и толерантност“,,,Оценяване на света“.
https://www.youtube.com/watch?v=gGIzL95srjs  Един ден в щраусовата ферма

11. Националната програма на България по отбелязването на Европейската година за развитие 2015.
Във връзка с изпълнението на Националната програма на България по отбелязването на Европейската година за развитие 2015, Дипломатическият институт, в партньорство с Българска платформа за международно развитие, обяви конкурс с награден фонд за училища с принос към популяризирането на глобалното образование.
Конкурсът беше насочен към всички училища в България ,с   цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование.
Комисия с представители на Дипломатическия институт и представители на Групата по глобално образование и образование за развитие към Българската платформа за международно развитие  избра 11 училища, които  получиха  парична награда .  Нашето училище зае престижното четвърто място.Наградата беше връчена на директора на училището госпожа Румяна Геринска  по време на официалната  церемония, на 18 ноември 2015 година  в залата на представителството  на  ЕК в  България в град София.

12.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І и  II“, за учебната 2016/2017 и 2017/2018 година.