НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

     Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

    В ОУ,,Димчо Дебелянов",гр. Ихтиман сме одобрени и работим по:

     1.Модул „Изкуства“ - групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално са сформирани две групи:

    I групa

    В направление „Музикално изкуство“ е сформирана група от 8 ученика от среден курс в категория „Вокални групи“.

   II групa

   В направление „Танцово изкуство“ е сформирана група от 8 ученика от начален курс в категория „Народни танци“.

     2.Модул  „СПОРТ” - отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол се сформира един отбор по баскетбол с 12 ученика от среден курс.

    Повече информация за програмата на: https://web.mon.bg/bg/101131

 

           Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

    Основните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман   са осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

рез учебната 2021/2022 година ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман            продължава да работи по проекта като се сформираха тригрупи по български език и литература , една група по Английски език и две групи по математика .

Страница на проекта: podkrepazauspeh.mon.bg

 

Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ (наричан оттук нататък „Проекта”). Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лв. и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г. По проекта ще бъдат обхванати всички училища в страната. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: - Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; - Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; - Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

По Договор № Д 01-104/15.04.2021 година с възложител  МОН в училището са получени:

-8 броя преносими компютъра учителски тип ,,Windous OC Lenovo Think Pad L 14Gen 2";

-1 брой универсален шкаф за зареждане LANDE / LN-CS22U6060-BL-541-B1;

-23 броя таблета за учениците   тип-1/Lenovo Tab M8 HD/2nd Gen/;1 брой таблет - тип 2/Share VDI/ Tablet T1;

-19 броя преносими компютъра Dell Latitude 3190 Education 2-in-1.

 С получените технически  устройства се реализират  обученията по дейностите 2,3,4 и 5. 

 По Дейност 2 - Обучение на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда .

Преминали са обучение ученици от уязвими групи както следва: 

- 2021/ 2022 учебна година   - 6 групи , общо 41 ученика от първи клас;

- 2022/2023 учебна година - 6 групи, общо 36 ученика от първи клас. 

По Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Преминали  обучение  новоназначени педагогически специалисти:

 -2021/ 2022 учебна година- 1 група от  5 педагогически специалисти;

- 2022/2023 учебна година - 1 група от  2 педагогически специалисти.

 По Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Преминали  обучение:

-2021/ 2022 учебна година- 1 група, общо 1 образователен медиатор и 5 родители;

- 2022/2023 учебна година - 1 група, общо 1 образователен медиатор и 1 родител.

По Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Преминали са обучение ученици  с обучителни затруднения от уязвими групи както следва:

 -2021/ 2022 учебна година- 2 ученика от III-ти,  1 ученик от V-ти и  1 ученик от VI-ти клас. 

- 2022/2023 учебна година-  Към момента се реализират обучения с 1 ученик от II-ри клас и 1 ученик от  III-ти клас, които ще приключат в срок до 30.04.2023г..

 Страница на проекта: https://react.mon.bg/

www.eufunds.bg

  

Страница на проекта  react.mon.bg

 

 1. Национална програма за ,,Занимания по интереси“.

През учебната 2022-2023 година в училището има сформирани седем  групи, в областите:математика, информатика,екология, арт терапия, български танци и гражданско образование. Включени са 105 ученици от втори до седми клас.

Страница на проекта: https://class.mon.bg/

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“

     За реализирането на приоритетите, свързани с максималното обхващане и включване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в образователната система, беше създаден постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (Механизъм) за постигане на междуинституционално сътрудничество. В рамките на този Механизъм освен образователните институции и общините специфична роля изпълняват държавни институции и местни органи, които имат правомощия по предприемане и налагане на мерки и санкции в случаи на отсъствие от учебния процес.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетни области 4 „Сплотени училищни общности и системна работа с родителите“ и 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Включени са 147 ученици от начален и 104 ученици от прогимназиален етап.

Сайт на програмата: https://web.mon.bg/bg/101115

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

     Националната програма продължава реализираните от 2007 г. насам различни програми и модули, насочени към обогатяване и подобряване дейностите в системата на училищното образование. С оглед създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия, достъпна архитектурна среда, цялостна организация по охраната на сградите и на възможности за прилагане и развиване компетентностите на децата и учениците отделните елементи на програмата намират своето логично продължение.

Училището работи по МОДУЛ 5 „ПЛОЩАДКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“.

  Изградена  е външна на площадка по БДП в училището.Закупено е  оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната - преносима  площадка:комплект пътни знаци, сигнално -предпазни жилетки, симулационни очила за наркотици и алкохол,специализирани роботи по БДП, детски велосипед, стоп- палка и обучителни табла. 

Срок на изпълнение 01.07.2022-31.08.2023г.

Страница на програмата: https://web.mon.bg/bg/101110

     През изминалата учебна година  в ОУ "Димчо Дебелянов" се проведоха редица ситуации по Безопасност на движението по пътищата. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“ 

   Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални работници и представители на общностите. Изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2013 – 2020 г.) приключи към 30 юни 2022 г. В рамките на проекта в 903 училища са назначени медиатори/социални работници със срок на договорите до 30 юни 2022 година. В условията на обучение от разстояние в електронна среда образователните медиатори и социалните работници оказват съдействие на педагогическите специалисти за обмен на информация между учители и родители, подпомагат родителите и учениците при самоподготовката и упражненията и в сътрудничество със семейната общност мотивираха много ученици да продължат обучението си. По време на преустановените присъствени занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействат на педагогическите специалисти посредством всички общодостъпни канали за електронна комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като им предоставяха необходимата за това информация.

 Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5
„Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на
Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021 – 2030). Целта е намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на деца и ученици.

В училището работят трима медиатори по програмата.

Страница на програмата: https://web.mon.bg/bg/101130

 Проект „Позитивна мултикултурна образователна среда – среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.Период на изпълнение: 14.12.2020 г.– 14.06.2023 г.Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Обща стойност на проекта: 415 084, 50 лева.Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) в партньорство с:ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман СУ „Христо Ботев“, гр. ИхтиманДГ „Здравец“, гр. ИхтиманПГ по „Икономика и мениджмънт“, гр. ПазарджикПГ по Механоелектротехника, гр. ПазарджикОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. КаблешковоOУ „Христо Ботев“, с. БатаСУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. КарнобатСУ„Н. Вапцаров“, гр. АйтосДГ „Българче”, гр. ВрацаДГ „Осми март“, гр. ПървомайДГ „Пролет”, СанданскиДГ “Здравец“ СанданскиОУ „Св. Климент Охридски“, с. Проф. ИширковоПЗГ „Добруджа”, гр. СилистраПГСС, с. СитовоПГПТ “Евлоги Георгиев”, гр. СилистраОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. СилистраОбща цел: „Повишаване на професионалните компетентности на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия“.Специфичните цели:1) подобряване на условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система;2) повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда”;3) подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.Целеви групи:Педагогически специалисти, включени в обучения за работа в мултикултурна среда – 578 лицаОбразователни медиатори – 30 лицаПроектни дейности: В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат разработени нови/ актуализирани съществуващи стратегически и планови документи на образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда. Ще бъдат проведени краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини, както и на образователни медиатори за работа в мултикултурна образователна среда.Очаквани резултати:Направено проучване и изготвени Доклади за идентифицираните нужди за всички партньори – 18 бр.;Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи- до 2 броя за всеки партньор;Изготвен анализ на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции – 18 броя.Проведени по две обучения с присъждане на квалификационни кредити за 578 педагогически специалисти.Проведени по две обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на кредити за 608 лица( вкл.30 медиатори).

          657 педагогически специалисти с повишени знания и умения за работа в мултикултурна образователна среда.

През май 2023г. успешно приключи реализацията на Проект „ Позитивна мултикултурна образователна среда - среда за активно социално приобщаване!, Договор No BG05M2OP001-3.017-0009-C01/14.12.2020г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е с обща стойност: 415 084,50 лева, от които 352 821,82 лева Европейско финансиране и 62 262,68 лева Национално съфинансиране.

Дейностите стартираха през декември 2020г. като участие в тях взеха учители, директори, образователни медиатори и други педагогически специалисти от 18 училища и детски градини от цялата страна.

Проектните дейностите се изпълняват от Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“ в партньорство с: ü ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман ü СУ „Христо Ботев“, гр. Ихтиман ü ДГ „Здравец“, гр. Ихтиман ü ПГ по „Икономика и мениджмънт“, гр. Пазарджик ü ПГ по Механоелектротехника, гр. Пазарджик ü ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Каблешково ü OУ „Христо Ботев“, с. Бата ü СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат ü СУ„Н. Вапцаров“, гр. Айтос ü ДГ „Българче”, гр. Враца ü ДГ „Осми март“, гр. Първомай ü ДГ „Пролет”, Сандански ü ДГ “Здравец“ Сандански ü ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Проф. Иширково ü ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра ü ПГСС, с. Ситово ü ПГПТ “Евлоги Георгиев”, гр. Силистра ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра

Проектните резултати включват:

1. Провеждане на проучване и изготвяне на Доклади за идентифицираните нужди от специализирани обучения на педагогически специалисти за всички партньори - 18 бр.;

2. Създадени нови и/или актуализирани съществуващи стратегии, планови и аналитични документи насочени към работа в мултикултурна среда – общо 36 броя (по 2 бр.разработки за всеки в партньор).

3. Изготвени анализи на нуждите от обучение и планове за провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и директорите в партниращите образователни институции - 18 броя.

4. Проведени по 2 бр. обучения с присъждане на 1 квалификационен кредити за общо 650 педагогически специалисти.

5. Проведени по 2 бр. обучения (едно двудневно и едно тридневно) без присъждане на квалификационни кредити за общо 657 лица, в т.ч. и образователни медиатори.

Темите за обученията са: "Мотивация за учене при учениците с различна степен на обучаемост", "Активно учене–интеграция на знания и емоции в образователния процес","Kак да работим с родителите–стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството", "Възпитание в общочовешки ценности", "Иновации в поднасянето на учебното съдържание в мултикултурна среда",

"Летящата класна стая "- методи и подходи за прилагане на мултикултурно образование в класната стая”.

Постигнатите резултати допринесоха за постигане на общата и специфични цели на проекта, а именно:

- подобряване условията за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно участие на всички ученици в образователната система,

- повишаване на административния, оперативния и институционален капацитет и експертен потенциал на екипите на образователните институции, чрез разработка и прилагане на конкретни, обвързани със спецификите на всяко учебно заведение-партньор стратегически, планови и аналитични документи за работа в мултикултурна среда";

- подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, вкл. малцинства.

Проектът създаде активно партньорско между включените участници, даде поле за споделяне на добри практики и мултиплицирането им сред повече ученици в различни краища на страната. Освен ценните експертни взаимодействия, проектът създаде много приятелства и остава дълготрайна положителна следа сред обучаемите.

 
Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“


Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със СОП, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на ПУО чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

В проекта са включени 7 ученика от начален и  5 от прогимназиален етап.

Срок на изпълнение на дейностите: 27.11.2020-30.12.2022г.

Страница на проекта: priobchtavane.mon.bg

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ , реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

    За учебната 2022/2023г. по проекта са планирани 50 педагогически ситуации, които да се проведат през учебно време за периода от 15.09.2022г. до 31.05.2023 година.В проекта са включени общо 16 деца от ПГ.  8 деца от ПГ - 5г. с ръководител Стефка Церовска и 8 деца от ПГ – 6г. с ръководител Александрина Балабанова.Основната дейност по проекта е допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

По проекта работи и един образователен медиатор.

Страница на проекта: https://apspo.mon.bg/

 Проекти и програми реализирани през минали учебни години:

 

Училището работи по Национална програма ,,Осигуряване на съвременна образователна среда"

                                         Модул ,,Библиотеките като образователна среда"

Целта на програмата е училището да разполага с обучителен кът, който да даде възможност на учениците от първи до седми клас да се пренесат във виртуалния свят на електронната книга.Повишаване на грамотността и подпомагане на учебния процес.Създаване на интерес и любов към книгите и изграждане на трайни навици за четене.Повишаване на дигиталните умения и компетентности .

Дейност 1 ,,Уилищни библиотеки като образователна среда"

Създаване на кът за четене и провеждане на различни инициативи в него.

Дейност 2 ,,Обществените библиотеки като образователна среда"

Партньор Библиотеката към НЧ,,Слънце  1879", гр. Ихтиман.

Провеждане на часове и тематични срещи в библиотеката.

 

 

 1.     

  През 2020/2021 учебна година проектна дейност се извършва по:

  Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

   Информация за проекта - https://mon.bg/bg/100725

  1. Платформа на проекта –  https://oud.mon.bg/
 2. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до
 3.       14.10.2022 г..Проектът  стартира през м. декември 2019 г. с дейност 6 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали)“. 
 1. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман   е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

           През учебната 2021/2022 година ОУ "Димчо Дебелянов", град Ихтиман            продължава да работи по проекта като се сформираха тригрупи по български език и литература , една група по Английски език и две групи по математика .

Страница на проекта: podkrepazauspeh.mon.bg

       Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail: coiduem@mon.bg 

Един свят-общи мечти

Конкурсна процедура 33.19-2020 към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. БС33.19-2-009/30.09.2020 г.

 Срок на изпълнение от 01.10. 2020 до 31.10.2021

Ученици 60 от 5ти до 7ми клас и 37 родители.В училището има сформирани осем групи, в следните тематични области:

 арт терапия, традиции и обичаи на етносите ,виртуална или реална разходка из забележителностите на България,с музика и танци в сърцето, спорт и здраве, пътят към бъдещата ми професия, моят избор е училището, а не брака, училище за родители.

1. "Коменски"
От 2006г. до 2009 г. учениците и преподавателите от ОУ”Д.Дебелянов” работиха по международен проект”Музика без граници” -по програма Коменски с партньори от Германия, Португалия и Литва. Английският език и музиката, като средства за общуване и сближаване бяха в центъра на проекта- с тяхна помощ учениците от училището участваха в работни срещи и концерти в гр. Силвареш- Португалия , гр.Скуодас- Литва и гр.Еркрат - Германия.През април 2009 г.беше финалната среща -концерт в гр.Ихтиман.
http://musicwithoutborder.wordpress.com/

2.„ Бъдеще за нашата планета Земя” – екопътека до Траянова врата

3.„ Ритуализация на училищния живот”-25 години ОУ “ Димчо Дебелянов”.

4. „Подкрепа за интегриране и социализация на ромската общност в приемните училища в град Ихтиман” „ Всички сме еднакви -всички сме различни”

5. Проект „ Нов шанс за успех”BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"

6. Проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

7. Проект BG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти”

8. ПРОЕКТ:BG051P0001-3.I.06,,Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”

9.Програма: ,,Намаляване отпадането на ученици от ромски произход от училище“
По програмата работим от десет  години съвместно с ЦМЕДТ ,,Амалипе“ гр. Велико Търново.Реализирането и  е от голямо значение за поддържането на вече създадени междуетнически контакти и тяхното постепенно разширяване. Тя   спомага и за включването на учениците  и успешното им участие в други специализирани програми за етническа интеграция на деца от малцинствата.
Имаме дългосрочна визия и политика по програмата, разполагаме с квалифициран и надежден екип.
В училището е въведен  СИП ,,Фолклор на етносите в България- ромски фолклор“.
Ежегодно наши ученици гостуват в различни държавни институции и посолства  
на европейски държави по случай ,,Банго Васил“-Ромската нова година,където представят песни, танци и притчи свързани с бита и културата на ромския етнос.
Всяка година вземаме участие и във фестивала ,,Отворено сърце“в гр. Велико Търново, организиран от ЦМЕДТ ,,Амалипе“. Наши ученици спечелиха престижни награди и в конкурсите за есе,провеждани по време на фестивала.

10.Проект  ,,Светът пред прага ни“
Нашето училище работи съвместно със Сдружение  АРГИ по проект,,Светът пред прага ни“ от две години.Целта ни е  да подобрим информираността  и да променим отношението на децата относно темите за  развитие, чрез реализирането на дейности с интерактивни средства и иновативни методи в подкрепа на устойчив начин на живот.Глобалните теми по които работим   са :,,Различни и еднакви“,,,Изследване на света“,,,Справедливост и толерантност“,,,Оценяване на света“.
https://www.youtube.com/watch?v=gGIzL95srjs  Един ден в щраусовата ферма

11. Националната програма на България по отбелязването на Европейската година за развитие 2015.
Във връзка с изпълнението на Националната програма на България по отбелязването на Европейската година за развитие 2015, Дипломатическият институт, в партньорство с Българска платформа за международно развитие, обяви конкурс с награден фонд за училища с принос към популяризирането на глобалното образование.
Конкурсът беше насочен към всички училища в България ,с   цел да отличи добри практики при въвеждането на глобално образование.
Комисия с представители на Дипломатическия институт и представители на Групата по глобално образование и образование за развитие към Българската платформа за международно развитие  избра 11 училища, които  получиха  парична награда .  Нашето училище зае престижното четвърто място.Наградата беше връчена на директора на училището госпожа Румяна Геринска  по време на официалната  церемония, на 18 ноември 2015 година  в залата на представителството  на  ЕК в  България в град София.

12.Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І и  II“, за учебната 2016/2017 и 2017/2018 година.